ระบบคลังข้อมูลภาพและข่าว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดและข้อปฏิบัติในการใช้งาน
1. ภาพที่เผยแพร่ต้องเกี่ยวข้องกับคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น
2. แต่ละคณะ/หน่วยงานได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวน 50 GB
3. ระบุชื่อภาพ รายละเอียดและคำสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น
4. ในกรณีที่นำภาพของคณะ/หน่วยงานไปใช้ ควรให้เครดิตแก่เจ้าของภาพทุกครั้ง
5. ภาพที่นำเผยแพร่มาอัพโหลดต้องไม่ละเมิดกฎระเบียบของ พรบ. คอมพิวเตอร์
6. ความรับผิดชอบของรูปภาพเป็นของเจ้าของหน่วยงานผู้ Upload ข้อมูลและรูปภาพ

คลังข้อมูลภาพและข่าว

รวบรวมข้อมูลรูปภาพของแต่ละส่วนงาน และสืบค้นข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่การจัดเก็บ

แต่ละส่วนงานมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภาพ ส่วนงานละ 50 GB

ความปลอดภัย

บุคคลที่เข้าถึงรูปภาพจะต้องมี IT Account และเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบคลังข้อมูลภาพและข่าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับการใช้งาน

เฉพาะบุคลากร

ผู้ใช้งานเฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมี IT Account จะสามารถเข้าระบบได้

สิทธิ์การใช้งาน

ผู้ใช้งานจะสามารถใช้ได้ เมื่อถูกกำหนดสิทธิ์สามารถเข้าถึงระบบได้จากส่วนกลาง

การเผยแพร่รูปภาพ

รูปภาพของส่วนงานสามารถกำหนดเผยแพร่สาธารณะทุกส่วนงานหรือเฉพาะส่วนงานตนเอง

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โทรศัพท์ : +66 5394 1301, +66 5394 2624 โทรสาร : +66 5394 4900     อีเมล : ccarc@cmu.ac.th
Copyright © 2019. All Rights Reserved. By Information Technology Service Center